امــروز: دوشنبــه 2 بهمن 96
کاربــران آنلاین: 706 | نسخه: 1008 (1396/11/02)
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 66
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 123
انجمن های علمی 170
بیمارستان ها 11